Kronika OSP Jeziora Wielkie – cz. III

Rok 1983 jednostka OSP w Jeziorach Wielkich swoją działalność rozpoczęła w nowej, przestronnej remizie. W dużej sali widowiskowej odbywały się różne imprezy kulturalne o charakterze gminnym i okolicznościowe imprezy rodzinne. Jednostka w tym czasie liczyła 63 członków, w tym 9 członków drużyny młodzieżowej. Naczelnikiem był nadal dh Zwoliński Leszek, a skład Zarządu nie uległ zmianie i kierował nim nadal dh Kowalski Leonard. Funkcję kierowcy-mechanika w dalszym ciągu pełnił dh Mańkowski Franciszek.

Jednostka prowadzi bardzo aktywną działalność prewencyjną i propagandową. Uzyskuje bardzo dobre wyniki we współzawodnictwie na szczeblu gminnym i zaczyna brać udział we współzawodnictwie między jednostkami w województwie, zajmując wysokie lokaty. Powoli staje się wiodącą jednostką na terenie gminy. Bierze każdorazowo udział w gminnych zawodach pożarniczych z dobrymi wynikami. Przy jednostce działa aktywnie orkiestra dęta uświetniająca wszelkie imprezy strażackie i gminne. Występuje również poza granicami gminy. Prowadzi ją jej założyciel i długoletni członek naszej jednostki, dh Woźniecki Kazimierz.

Tak prężną diałalność jednostka zawdzięcza operatywności zarządu, w skład którego wchodzą nieprzerwanie od 1972 r. druhowie:

Kowalski Loenard Skarbnik do roku 1978, a później Prezes Zarządu
Ciechanowski Zenon Prezes Zarządu do roku 1978
/rezygnacja z fukncji w Zarządzie/
Woźniecki Ireneusz Sekretarz
Chojnacki Franciszek Skarbnik od roku 1978
Ciepły Stanisław Członek Zarządu
Woźniecki Kazimierz Członek Zarządu d/s orkiestry
Zwoliński Leszek Naczelnik
Mańkowski Franciszek Kierowca-Mechanik

Natomiast w Komisji Rewizyjnej zasiadają druhowie:

Kapturski Władysław Przewodniczący Komisji
Fordon Fabian Członek Komisji
Kastarynda Marian Członek Komisji
Chudziński Marian Członek Komisji

Powoli rozrastają się szeregi braci strażackiej i prowadzi się bardzo ożywiony nabór młodzieży szkolnej do młodzieżowych drużyn pożarniczych. Pamięta się również o zasłużonych strażakach, a ich właściwe zaangażowanie w działalność straży jest uhonorowane odznaczeniami i dyplomami.

W roku 1985 funkcję Prezesa Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej objął Naczelnik Gminy Wróblewski Zbigniew.

W maju 1985 roku jednostka obchodziła swoje 60-lecie. Na uroczystości przybyli m.in. zastępca Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej, płk Michał Talar, Komendant Rejonowy Straży Pożarnej, st. chor. W. Jakubowski, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego OSP w Bydgoszczy: Prezes Jerzy Topoliński oraz Członek Prezydium, dh K. Skwarek, przedstawiciele władz gminnych: Naczelnik Gminy oraz Prezes ZG OSP, dh Zbigniew Wróblewski, Przewodniczący GRN i I Sekretarz KG PZPR Włodzimierz Kwieciński, Przewodniczący RG PRON Fr. Kozłowski, Przewodniczący GK ZSL, St. Szpulecki, przedstawiciele jednostek OSP: dh Zwoliński Henryk (Prezes Zarządu OSP Wójcin), dh Szałkowski Henryk (Prezes Zarządu OSP Wronowy). Wszyscy goście złożyli pamiątkowe wpisy w kronice.

W sali remizy strażackiej prowadzi próby Zespół Pieśni i Tańca „Jezioranie”. Pod jego potrzeby w „Domu Strażaka” powiększa się scenę. Obsługuje on oprócz orkiestry strażackiej wszelkie imprezy organizowane przez jednostkę.

Biorąc pod uwagę coraz większe potrzeby finansowe na utrzymanie obiektu i organizacje imprez, Gminna Rada Narodowa postanowiła utworzyć Gminny Ośrodek Kultury. W miesiącach czerwcu i lipcu 1985 roku rozpoczyna się instalowanie centralnego ogrzewania w całym obiekcie. Ponadto dobudowuje się kotłownię oraz dwa pomieszczenia z przeznaczeniem na biura ośrodka. Z dniem 1 stycznia 1986 r. uchwałą Gminnej Rady Narodowej nr V/27/85 i zarządzeniem Naczelnika Gminy nr 17/85 powołuje się Gminny Ośrodek Kultury. Ponieważ ośrodek powstał na bazie dotychczasowej remizy strażackiej przyjmuje nazwę „Strażak”. Przejął on prowadzoną dotychczas przez jednostkę całą działalność kulturalno-oświatową. Pod jego patronatem działa też orkiestra dęta.

W Dniach Ochrony Przeciwpożarowej w miesiącu maju 1986 r. odbyły się gminne zawody pożarnicze. Udział w nich wzięło 5 jednostek z terenu gminy. Poprzedzone były one wystąpieniem Prezesa Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej, dekoracją odznaczeniami i wyróżnieniem zasłużonych strażaków. W zawodach nasza jednostka zajęła II miejsce, drużyna młodzieżowa (młodzież starsza) – III miejsce w grupie A, a drużyna młodzieżowa młodsza V miejsce w grupie B.

W ramach prewencji przeciwpożarowej przeprowadzono w każdym gospodarstwie na terenie działania jednostki kontrolę przeciwpożarową, pouczając jednocześnie mieszkańców o konieczności ochrony gospodarstw.

W dalszym ciągu prowadzi się właściwą pracę propagandową wśród młodzieży szkolnej. Przykładem jest wyjazd młodzieży szkolnej do Zakładów Włókien Syntetycznych „ELANA” w Toruniu. Zwiedzono tam zakładową jenostkę Straży Pożarnej, jej wyposażenie i zabiezpieczenie przeciwpożarowe zakładu. Jednym z inicjatorów tego wyjazdu był Naczelnik naszej jednostki, dh Zwoliński Leszek.

Na uwagę zasługuje fakt właściwej dbałości o powierzony jednostce sprzęt. W roku 1986 OSP w Jeziorach Wielkich zajęła IV miejsce w inspekcji technicznej sprzętu przeprowadzonej przez Zawodową Straż Pożarną w Mogilnie w rejonie jej działania. świadczy to o prawidłowym wykorzystywaniu sprzętu i właściwej pracy mechanika-kierowcy. Za całokształt pracy, jednostka zajęła I miejsce we współzawodnictwie między jednostkami na terenie gminy.

Zostaw odpowiedź